LOVE FUKUSHIMA

แบบฟอรม์ ใบสมัคร | ฟูกูชิมะแสนอร่อย ในฤดูกาลที่สวยที่สุดและอร่อยที่สุด

ชื่อจริงจะไม่ถูกเผยแพร่
สัญชาติจะไม่ถูกเผยแพร่
อีเมลแอดเดรสจะไม่ถูกเผยแพร่
ชื่อสำหรับใช้งานเผยแพร่
ช่วงเวลาที่ถ่ายภาพเผยแพร่
สถานที่ถ่ายภาพเผยแพร่
ชื่อเรื่องเผยแพร่
คอมเมนต์เผยแพร่
ภาพถา่ ยทโี่ พสตเผยแพร่
เลือกไฟล์ ×
ระยะเวลาของแคมเปญ:
 25 พฤศจิกายน 2019 - 15 กุมภาพันธ์ 2020
 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม:
 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางไปที่ฟูกูชิมะและกด "ไลค์" ให้เว็บไซต์แฟนเพจของฟูกูชิมะ "LOVE FUKUSHIMA"
 
รางวัลของแคมเปญ:
 รางวัลที่ 1 (1 ท่าน)
 "บัตรกำนัลที่พักในจังหวัดฟูกูชิมะ มูลค่า 50,000 เยน"
 รางวัลที่ 2 (3 ท่าน)
 บตั รก านัลทพี่ ักแบบเรยี วกังในฟกู ชู มิ ะสา หรับ 1 คู่ (โปรแกรม บอ่
น ้าพรุ อ้ นแบบเชา่ เหมาสว่ นตัว)
 
การประกาศผล:
 รายชื่อของผู้ที่ได้รับรางวัล จะประกาศในวันที่ 1 มีนาคม 2019 บนเว็บไซต์ของแคมเปญนี้ และบนเว็บไซต์แฟนเพจ LOVE FUKUSHIMA พร้อมกันนี้ จะมีการแจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบทาง SMS และอีเมล ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องตอบกลับพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 10 มีนาคม 2019 หากผู้จัดงานไม่ได้รับการตอบกลับ จะถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลนั้นสละสิทธิ์
 
ข้อควรระวัง
 เกี่ยวกับการโพสต์ภาพถ่าย:
 ・เนื้อหาของภาพและข้อความ ต้องตรงกับธีมซึ่งก็คือการถ่ายภาพ "อาหาร" และ "การทานอาหารและการดื่ม" ในฟุกุชิมะ
 ・ไม่จำกัดจำนวนภาพที่จะโพสต์ต่อ 1 ท่าน แต่สามารถถูกรางวัลได้เพียงครั้งเดียว
 ・รูปภาพที่จะโพสต์ จะต้องเป็นภาพถ่ายเท่านั้น และต้องเป็นผลงานที่ไม่ใช่การถ่ายสำเนา, คัดลอกแล้วนำมาแปะ, จำลอง, สร้างเลเยอร์, ลบพื้นหลัง, ตัดต่อภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งหากพบว่ามีการละเมิดจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปรับความสว่าง, ความเปรียบต่าง, ความอิ่มตัวของสี และความคมชัดได้
 ・แนะนำให้ใช้ไฟล์ jpg ที่มีขนาดภาพตั้งแต่ 2MB ถึง 10MB
 ・หากผลงานที่ส่งเข้ามา มีจุดบกพร่องในขั้นตอนการสมัคร, ไม่สอดคล้องกับธีมที่กำหนด หรือเป็นการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์, เป็นรูปภาพหรือข้อความที่ไม่เหมาะสม ผู้จัดงานมีสิทธิ์ในการลบผลงานนั้นและไม่อนุญาตให้เข้าร่วม
 ・ภาพถ่ายที่จะนำมาแปะ ต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยตัวท่านเอง และในกรณีที่มีการตรวจสอบแล้วพบว่า ภาพถ่ายไม่ใช่ผลงานของท่านเอง ท่านจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับรางวัลและผู้ทำการโพสต์จะต้องรับผิดชอบ เราขอสงวนสิทธิ์ทางกฎหมายในการฟ้องร้องในกรณีที่ผู้ที่โพสต์ใช้ภาพถ่ายซึ่งขโมยมาจากผู้อื่น
 ・ผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดนี้ทุกท่าน จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้ โดยไม่สามารถคัดค้านได้ สำหรับหัวข้อที่ไม่ได้กำหนดไว้ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของแคมเปญ
1. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้จัดงาน โดยการส่งหนังสือยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและการรับรางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายภาษีเงินได้ หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ต้องการชำระภาษีสำหรับรางวัลที่ได้รับ จะถือว่าสละสิทธิ์โดยอัตโนมัติ และจะไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
2. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องตอบและส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับรางวัลภายในระยะเวลาการรับรางวัลซึ่งระบุไว้ในประกาศเกี่ยวกับการรับรางวัล ในกรณีที่เลยระยะเวลาที่กำหนด หรือกรณีที่เราไม่สามารถส่งประกาศเกี่ยวกับการรับรางวัลได้เนื่องจากข้อมูลของท่านไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยเงื่อนไขดังกล่าวมีผลกับที่อยู่ในไต้หวันเท่านั้น
3. ภาษีใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมแคมเปญนี้ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบในการจ่าย ถือเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับรางวัลที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษี โดยผู้จัดงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย และในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้กฎหมายภาษี ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีเองในทุกๆ กรณี
4. ในแคมเปญนี้ หากเกิดกรณีที่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกลายเป็นโมฆะ เนื่องมาจากคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ เทคโนโลยี หรือเหตุผลอื่นๆ ที่บริษัทฯ ไม่ได้เป็นสาเหตุ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ตามกฎหมาย และผู้เข้าร่วมจะไม่สามารถคัดค้านได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ กำหนด และเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรางวัล และในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนรางวัลดังกล่าว
5. วิธีการจัดแคมเปญข้างต้น เป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าร่วม รวมทั้งเปลี่ยน หรือปิดแคมเปญนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการตีความหรือตัดสินทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้
6. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมก่อให้เกิดความสับสนหรือส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของแคมเปญนี้ ในลักษณะที่ขัดต่อความเป็นธรรมอย่างชัดเจนของแคมเปญ จากการใช้มัลแวร์ การละเมิดกฎหมาย หรืออื่นๆ บริษัทฯ สามารถถอดถอนสิทธิ์ในการรับรางวัลทันทีที่ค้นพบกรณีดังกล่าว และสามารถเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบไปแล้ว ผู้เข้าร่วมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบตามกฎหมายทั้งปวงอันเกิดขึ้นจากการละเมิดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง